Algemene leveringsvoorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

M.P.H. Aluminiumgieterij

Artikel 1 Toepassingsgebied

1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij M.P.H aluminiumgieterij hierna te noemen: MPH partij is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Eventuele inkoop of andere voorwaarden van cliënt zijn niet van toepassing, tenzij deze door MPH uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2 Aangaan overeenkomst

2.1 Overeenkomsten en nadere overeenkomsten, welke niet schriftelijk zijn aangegaan, zijn voor MPH eerst bindend na schriftelijke bevestiging van de zijde van MPH

2.2 De verplichtingen van MPH. gaan nooit verder dan door MPH schriftelijk is bevestigd.

Artikel 3 Offerte en totstandkoming overeenkomst

3.1 Alle schriftelijke aanbiedingen van MPH zijn vrijblijvend en geldig gedurende 90 dagen na dagtekening, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien cliënt het aanbod niet binnen de voornoemde termijn heeft aanvaard, vervalt het aanbod tenzij verlenging van het aanbod schriftelijk is overeengekomen. Na verval van het aanbod is MPH gerechtigd het aanbod te wijzigingen.

3.2 Het aanbod is gebaseerd op de door cliënt verstrekte informatie, waarbij MPH mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid hiervan.

3.3 Een overeenkomst komt pas tot stand indien cliënt en MPH de aanvaarding van het aanbod beiden schriftelijk ondertekend hebben “ de opdrachtbevestiging”

Artikel 4 Medewerking door cliënt

4.1 Cliënt zal MPH steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.

4.2 Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan MPH verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.

4.3 Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat cliënt zijn in de artikelen 4.1 genoemde verplichting niet nakomt dan wel de door cliënt verstrekte informatie niet voldoet aan het in artikel 4.2 bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van cliënt en is MPH bevoegd het daardoor noodzakelijke geworden meerwerk in rekening te brengen.

Artikel 5 Uitvoering

5.1 MPH neemt bij de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal deze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap.

5.2 MPH zal bij het uitvoeren van de overeenkomst zoveel mogelijk rekening houden met redelijke wensen van cliënt, mits dit naar oordeel van MPH bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.

5.3 Indien en voor zover een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft MPH het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

5.4 Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, behoudt MPH zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet of op grond van enige andere rechtsregel van het (internationale) intellectuele eigendomsrecht (zoals onder meer de BVIE), in het bijzonder de rechten inzake door of namens MPH ontworpen of tot stand gebrachte schetsen, litho’s, foto’s, tekeningen, modellen, ontwerpen, (project) plannen, rapportages en dergelijke dan wel dergelijke rechten op de aan DSC toebehorende zaken.

5.5 Alle intellectuele eigendomsrechten als bedoeld in5.4 aangaande de zaken / producten (zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend: deurroosters, stalramen en levensbomen) die MPH in opdracht en/of ten behoeve van cliënt vervaardigt, berusten te allen tijde bij MPH dan wel worden geacht door cliënt aan MPH te zijn overgedragen, ook ingeval de schetsen, tekeningen, ontwerpen, modellen en dergelijke waarop die producten zijn gebaseerd afkomstig zijn van cliënt. Voor zover vereist, verleent cliënt kosteloos alle noodzakelijke medewerking aan alle formaliteiten, vereist voor de vestiging, verkrijging - of overdracht van deze rechten (zoals depot en dergelijke).

5.6 Ingeval MPH producten vervaardigt, gebaseerd op een door of namens cliënt verstrekt ontwerp, tekening, model en dergelijke, en op enig moment blijkt dat daarmee rechten van derden worden geschonden (waaronder uitdrukkelijk mede, maar niet uitsluitend, begrepen intellectuele eigendomsrechten), vrijwaart cliënt MPH voor aanspraken van derden uit dien hoofde en is cliënt gehouden alle schade te vergoeden die MPH daardoor lijdt en/of nog zal gaan lijden, waaronder uitdrukkelijke mede, maar niet uitsluitend, begrepen: alle kosten van verweer, de daadwerkelijk gemaakte en te maken kosten van rechtsbijstand.

5.7 Zonder uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke toestemming van MPH, is het cliënt niet toegestaan om de door of namens MPH vervaardigde producten (met inbegrip van alle tekeningen, schetsen, modellen, ontwerpen en dergelijke waarop die producten zijn gebaseerd, inclusief alle daarop betrekking hebbende intellectuele eigendomsrechten) te (laten) kopiëren / te (laten) verveelvoudigen dan wel producten te (laten) vervaardigen die gelijkenissen vertonen met de door of namens MPH vervaardigde producten en/of daarbij op enigerlei wijze direct of indirect te zijn betrokken, dit alles op straffe van een direct en ineens opeisbare boete van € 25.000,-- per overtreding, te vermeerderen met een boete van €1.000,-- per dag voor iedere dag (een dagdeel daaronder mede begrepen) dat die overtreding voortduurt. Dit alles onverminderd het recht op nakoming en/of aanvullende schadevergoeding en/of alle overige rechten die MPH krachtens het intellectuele eigendomsrecht kan uitoefenen. Het bepaalde in 6:92 BW en 6:93 BW is niet van toepassing.

 Artikel 6 Wijzigingen en meerwerk

6.1 Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak en omvang van de overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd. Meerwerk zal door MPH in principe slechts dan worden verricht, indien door partijen daaromtrent een schriftelijke nadere overeenkomst is getekend.

6.2 Deze extra werkzaamheden zullen door cliënt worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van MPH

6.3 Cliënt aanvaardt dat door wijzigingen van de werkzaamheden als bedoeld in artikel 6.1 het overeengekomen of verwachte tijdsstip van voltooiing van de overeenkomst kan worden beïnvloed. 6.4 Indien naar het oordeel van MPH een wijziging in de uitvoering van de overeenkomst nodig is om aan de verplichtingen jegens cliënt te voldoen, is MPH bevoegd die wijziging, naar redelijkheid en billijkheid aan te brengen.

Artikel 7 Honorarium

7.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een tarief per uur of een vast honorarium overeenkomen.

7.2 Beide tarieven zijn inclusief reis- en verblijfskosten.

Artikel 8 Prijs en betaling

8.1 Betaling door cliënt dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder korting of verrekening door overschrijving naar een door MPH aan te wijzen bankrekening.

8.2 Indien cliënt de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, verkeerd hij zonder ingebrekestelling in verzuim. MPH is bevoegd de vordering uit handen te geven in welk geval de cliënt naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het totale verschuldigde bedrag, en van eventuele gerechtelijke kosten.

8.3 Heeft cliënt bezwaar tegen een factuur van MPH dan geeft cliënt dit binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur te kennen. Cliënt heeft tot 14 dagen na dagtekening van de factuur de tijd dit bezwaar schriftelijk te motiveren. Indien cliënt niet aan bovenstaande heeft voldaan, wordt cliënt geacht de factuur te hebben aanvaard.

8.4 Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

Artikel 9 Termijnen

9.1 Overschrijding van een overeengekomen (op)leveringstermijn geeft de cliënt niet het recht de overeenkomst te annuleren, of de afname van of betaling voor diensten te weigeren, tenzij hij MPH schriftelijk alsnog een redelijke termijn voor de levering heeft gesteld en MPH ook binnen deze termijn niet aan haar verplichtingen zal hebben voldaan.

Artikel 10 Overmacht

10.1 Bij overmacht worden de leverings en andere verplichtingen van MPH opgeschort. In dat geval is MPH verplicht te leveren zodra dit redelijkerwijs mogelijk is. Met overmacht wordt gelijk gesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan MPH zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat prompte naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van MPH kan worden gevergd. Als zodanige omstandigheden komen onder meer in aanmerking: overheidsmaatregelen, bedrijfs , verkeers en of transportstoringen, storingen in de aflevering van een gereed product, grondstoffen en / of hulpmiddelen, ziekte van ingezet personeel, werkstakingen, uitsluitingen, belemmeringen door derden, door beide partijen onvoorziene technische complicaties etc. Indien MPH bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan is MPH gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren en is de cliënt gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

11.1. De totale aansprakelijk van MPH wegens toerekenbare tekortkoming in nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout gedeclareerde opdrachtsom. Bij opdrachten met een duur langer dan 1 jaar is de vergoeding beperkt tot een maximum van 1 maal het jaarhonorarium.

11.2 De aansprakelijkheid van MPH wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien cliënt MPH onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en MPH ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van de verplichtingen tekort blijft schieten.

11.3 MPH is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat cliënt tekort is geschoten in het tijdig verstrekken van juiste informatie welk MPH, naar haar oordeel, nodig heeft voor een juiste uitvoering van de overeenkomst.

11.4 Opdrachtgever zal MPH en/of het tussenkomstbureau vrijwaren voor aansprakelijkheid als gevolg van aanspraken van derden alsmede voor schade, die is veroorzaakt door handelen of nalaten van bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden.

11.5 Buiten de in artikel 11.1 genoemde aansprakelijkheid rust op MPH geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding jegens cliënt en/of derden, ongeacht de grond waarop een actie zou worden gebaseerd.

Artikel 12 Annulering

12.1 MPH behoudt zich het recht voor om overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te annuleren bij zodanige wijziging van wet, regelgeving, rechtspraak of (semi )overheidsbeleid dat nakoming in redelijkheid niet meer van MPH kan worden verlangd. In dergelijke gevallen dient MPH de annulering schriftelijk aan de cliënt mede te delen. Deze is in dergelijke gevallen niet gerechtigd een schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13 Beëindiging

13.1 Tussentijdse beëindiging van een overeenkomst is slechts mogelijk indien partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen of onder betaling van het verschuldigde bedrag tot het oorspronkelijke einde van de overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk een andere betaling schriftelijk overeengekomen zijn.

Artikel 14 Toepasselijk recht

14.1 Alle overeenkomsten met cliënten zijn onderworpen aan Nederlands recht.

Artikel 15 Geschillen

15.1 Alle geschillen welk tussen MPH en cliënt mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst dan wel naar aanleiding van overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden berecht door de bevoegde rechter te Almelo, tenzij MPH ervoor kiest het geschil aan een ander gerecht voor te leggen.

15.2 Alle in redelijkheid gemaakt gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het gevolg zijn van niet-nakoming door cliënt van verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst komen voor rekening van cliënt.

Artikel 16 Slotbepaling

16.1 MPH is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing zijn steeds de laatst gedeponeerde versie van de algemene voorwaarden.

16.2 Ingeval een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of worden vernietigd, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige in stand. Voor de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) treedt alsdan een rechtsgeldige bepaling in de plaats, die de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) voor wat betreft de inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert.

16.3 Cliënt is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MPH